Sqikbook การขนส่ง,ธุรกิจ ขนาดกล่องไปรษณีย์ไทย

ขนาดกล่องไปรษณีย์ไทย

กล่องไปรษณีย์ไทยแบ่งออกเป็น

กล่องสำเร็จรูป กล่องลูกฟูกสีขาวสำหรับของขนาดเล็ก เรียกชื่อรุ่นตามอักษรไทย ก.-ฉ.

กล่องธรรมดา กล่องลูกฟูกสีน้ำตาล เรียกชื่อรุ่นตามตัวเลข 1.-6.

กล่องสำเร็จรูป ขนาด
ก. 14 x 20 x 6 ซม.
ข. 17 x 25 x 9 ซม.
ค. 20 x 30 x 11 ซม.
ง. 22 x 35 x 14 ซม.
จ. 24 x 40 x 17 ซม.
ฉ. 30 x 45 x 20 ซม.
กล่องธรรมดา ขนาด
เบอร์ 1. 30 x 100 x 30 ซม.
เบอร์ 2. 31 x 36 x 13 ซม.
เบอร์ 3. 31 x 36 x 26 ซม.
เบอร์ 4. 55 x 100 x 55 ซม.
เบอร์ 5. 40 x 45 x 35 ซม.
เบอร์ 6. 45 x 55 x 40 ซม.

ข้อมูลจากไปรษณีย์ไทย
https://www.thailandpost.co.th/un/article_list/product/573

ป้ายกำกับ:,

Related Post