Sqikbook ธุรกิจ,ออฟฟิศ ความแตกต่างระหว่าง Resume vs CV vs Portfolio

ความแตกต่างระหว่าง Resume vs CV vs Portfolio

เรซูเม่ vs ซีวี vs พอร์ตโฟลิโอ

เอกสารประกอบการสมัครงานที่บริษัทมักจะขอให้นำมาแสดง ซึ่งสามอย่างนี้มีความใกล้เคียงกันแต่มีความแตกต่างตามความเหมาะสมของประเภทงานที่ต้องการ

Resume (เรซูเม่)

สำหรับการสมัครงานโดยทั่วไปมักจะขอดูเรซูเม่

เรซูเม่คือเอกสารรวบรวมข้อมูลประวัติส่วนตัวอย่างย่อ เช่นประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน รวมถึงข้อมูลติดต่อต่างๆ

CV (ซีวี)

เอกสารประวัติแนะนำตัวอย่างละเอียด ปกติจะเกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวกับวิชาการและราชการ

เป็นเอกสารที่ต้องเขียนถึงประวัติเพื่อแนะนำตัว เช่นประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ผลงานทางวิชาการหรือการอบรมทางวิชาการ ทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน

Portfolio (พอร์ตโฟลิโอ)

แฟ้มรวบรวมผลงาน มักใช้ในงานที่ต้องแสดงผลงานที่ผ่านมาเป็นรูปภาพเช่นงานสายศิลปะ โดยรวบรวมผลงานต่างๆทั้งในสายงาน และที่เหมาะสมกับงานที่จะสมัคร

Related Post