Sqikbook งานช่าง,โลหะ ประโยชน์ของดอกรีมเมอร์ (Reamer)

ประโยชน์ของดอกรีมเมอร์ (Reamer)

ดอกรีมเมอร์คืออะไร?

ดอกรีมเมอร์มีประโยชน์ในการคว้านรูโลหะ ให้เรียบได้ค่าความละเอียดตามที่ต้องการ เป็นเครื่องมือเพื่อความเที่ยงตรง ไม่สามารถใช้เจาะรูหรือกัดผิวปริมาณมากได้

ดอกรีมเมอร์สามารถแบ่งเป็นใช้งานแบบมือ และ ใช้งานด้วยเครื่องจักร

ป้ายกำกับ:,

Related Post