Sqikbook การเงิน กองทุนลดหย่อนภาษี SSF และ RMF คืออะไร ต่างกันอย่างไร

กองทุนลดหย่อนภาษี SSF และ RMF คืออะไร ต่างกันอย่างไร

กองทุนสำหรับลดหย่อนภาษี SSF และ RMF ใช้สำหรับช่วยลดหย่อนภาษีและออมทรัพย์ในระยะยาวมีความแตกต่างกันดังนี้

SSF (Super Saving Fund)

กองทุนเพื่อการออมระยะยาว เหมาะกับผู้ที่พึ่งเริ่มทำงาน

  • จะต้องถืออย่างน้อย 10 ปีจากวันที่ซื้อ 
  • ไม่สามารถโอน จำนำ หรือ นำไปเป็นหลักประกัน
  • ซื้อได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ และต้องไม่เกิน 200,000 บาท
    (เมื่อรวม RMF + SSF + PVD + กบข. + กอช. + ประกันบำนาญแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท)
  • ปีที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ได้เป็นระยะเวลา 5 ปี (ปี 2563 – 2567)

RMF (Retirement Mutual Fund)

กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่ใกล้ถึงวันเกษียณอายุ หรือซื้อเพิ่มเติมจาก SS

  • จะต้องถืออย่างน้อย 5 ปีจากวันที่ซื้อ
  • ลงทุนต่อเนื่องอย่างน้อยปีเว้นปีจนกว่าอายุจะครบ 55ปี
  • ซื้อได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ และต้องไม่เกิน 500,000 บาท (รวม PVD,  กบข., เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ,กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายของ รร.เอกชน, กองทุนการออมแห่งชาติ, กองทุน SSF

บทความนี้เพื่อเสนอความแตกต่างของแต่ละกองทุน ในส่วนของรายละเอียดของแต่ละกองทุนโปรดสอบถามจากผู้ขายกองทุน

Related Post